danish   german   United Kingdom Kontakt osOm FynBus
danishDansk
germanyDeutsch
united kingdomsEnglish
Udskriv

Privatlivspolitik


 • FynBus behandler dine personoplysninger

  FynBus behandler personoplysninger om dig (den registrerede) som kunde, når du benytter dig af FynBus’ ydelser. FynBus benytter sig endvidere af markedsundersøgelser og af direkte markedsføring.

  FynBus er et trafikselskab og har opgaver, som fremgår af lov om trafikselskaber. Personoplysningerne indsamles og behandles som led i FynBus’ varetagelse af sin opgave som trafikselskab og i overensstemmelse med loven.

  Markedsundersøgelser og markedsføring sker også i overensstemmelse med gældende lovgivning.

  FynBus behandler dine personoplysninger lovligt, rimeligt og gennemsigtigt i forhold til dig som kunde. Personoplysningerne indsamles alene til et sagligt, fortroligt og nødvendigt formål, og personoplysningerne opbevares kun så længe, der er et formål hermed, hvorefter dine personoplysninger bliver slettet.

  FynBus beskytter dine personoplysninger og opbevarer dem sikkert. FynBus behandler dine personoplysninger med særlig ansvarlighed, og vi har iværksat tekniske foranstaltninger og vedtaget interne regler om informationssikkerhed, der beskytter dine personoplysninger mod at gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

  De indsamlede personoplysninger vil som udgangspunkt kommer fra dig som kunde i forbindelse med din indtastning i FynBus’ systemer, e-mail, telefonsamtale, møde med kontrollør eller personlige henvendelse.

 • Brug af personoplysninger

  FynBus er en offentlig myndighed – et kommunalt selskab. Personoplysninger behandles alene som led i offentlig myndighedsudøvelse og til brug for varetagelse af de opgaver, som FynBus skal udføre i overensstemmelse med lov om trafikselskaber.

  Personoplysningerne behandles for at kunne sælge dig billetter, udstede kvitteringer og identificere dig i forbindelse med supportsager og opkræve betaling. FynBus indsamler og behandler dine personoplysninger, så FynBus til enhver tid kan yde den bedst mulige service som trafikselskab over for dig.

  FynBus behandler endvidere personoplysninger i forbindelse med udstedelse af kontrolafgift, behandling af klager over udstedte afgifter og opkrævning af skyldige beløb.

  FynBus behandler også personoplysninger til brug for markedsundersøgelser og markedsføring.

  FynBus’ hjemmeside og facebookside
  Du kan som kunde besøge FynBus’ hjemmeside og du kan benytte dig af FynBus’ facebookside. FynBus anvender cookies på disse sider, og de indsamles ved din færden på siderne. Cookies giver FynBus mulighed for at skabe et overblik over, hvor mange besøgende, som FynBus har, og hvilke dele af siderne der besøges. Du har som bruger mulighed for at klikke ”Nej tak”, hvis du ikke ønsker dine oplysninger indsamles. Du kan læse mere om FynBus’ brug af cookies her: https://www.fynbus.dk/cookiepolitik

  Personoplysningerne indsamlet i forbindelse med Fynbus hjemmeside og Facebookside opbevaringsperiode varierer fra cookie til cookie. Hvor længe de forskellige cookies opbevares fremgår af cookie-politikken.

  FynBus Webshop
  Du kan som kunde købe din fynske busbillet online. Du kan købe enkeltbillet og forskellige typer af specialbillet. Du giver i den forbindelse personoplysninger, som FynBus behandler for at administrere dig som kunde.

  Personoplysningerne indsamlet via Fynbus Webshop opbevares i indeværende år plus de 3 år de skal opbevaret iht. bogføringsloven.

  FynBus app
  Du kan downloade FynBus Mobilbillet-app og oprette en konto, hvor du har mulighed for at købe rejsehjemmel. Du giver i den forbindelse personoplysninger, som FynBus behandler for at administrere dig som kunde.

  Trackingoplysninger indsamlet via Fynbus appen opbevares i 13 måneder.

  Personoplysninger som anvendes i forbindelse med billetkøb på appen opbevares i indeværende år plus de 3 år de skal opbevares iht. bogføringsloven.

  Fynbusbestilling.dk
  På denne side kan du bestille heldagsbilletter og grupperejser med FynBus. Siden kan både benyttes af private grupper og af skoler, børnehaver og lignende institutioner. FynBus behandler personoplysninger i forbindelse med registreringen.

  Personoplysninger indhentet i forbindelse med bestillinger via Fynbusbestilling.dk opbevares i indeværende år plus 3 år da det forskelligt hvor ofte antallet af grupperejser opgøres, og Fynbus skal sikre at alle bestillinger af grupperejser kan opgøres før at der kan faktureres.

  Pendlertjek
  Med et Pendlertjek kan du sammenligne økonomiske, tidsmæssige og klimamæssige konsekvenser af forskellige transportformer mellem to adresser. FynBus, Pendlertjek og Rejseplanen behandler i den forbindelse din rejsesøgning, og der anvendes ligesom på FynBus.dk cookies på pendlertjek.fynbus.dk.

  Personoplysningerne indsamlet i forbindelse med Pendlertjek opbevares varierer fra cookie til cookie. Hvor længe de forskellige cookies opbevares fremgår af cookie-politikken. Søgehistorikken opbevares i 3 år.

  Skolekort
  FynBus modtager personoplysninger fra skolen, og personoplysningerne bruges til udstedelse og administration af skolekort til befordringsberettigede elever i folkeskolen.

  Personoplysninger indsamlet i forbindelse med skolekortordningen opbevares så længe eleven gør brug af skolekortordningen.

  FynBus’ salgssteder
  Du kan købe og forny din rejsehjemmel på et salgssted. FynBus behandler dine personoplysninger, når du køber og/eller fornyer din rejsehjemmel.

  Det skal i den forbindelse nævnes, at Rejsekort A/S er dataansvarlig for personoplysninger i forbindelse med salg, tank-op og fornyelse af rejsekort. Se privatlivspolitik for Rejsekort på følgende link: https://www.rejsekort.dk/det-med-smaat.aspx

  Personoplysningerne indsamlet via Fynbus Webshop opbevares i indeværende år plus de 3 år de skal opbevaret iht. bogføringsloven.

  Kundehenvendelse
  Du har altid mulighed for at henvende dig til FynBus. Det kan ske ved personlig henvendelse, e-mail, brev, telefon (som kan optages) eller fra FynBus Facebook. Din henvendelse kan vedrøre alle forhold, som har relation til FynBus’ virksomhed. Du giver i den forbindelse personoplysninger, som vedrører den konkrete henvendelse. FynBus behandler disse personoplysninger for at behandle din sag bedst muligt.

  Personoplysninger indsamlet i forbindelse med at en kundehenvendelse modtaget, opbevares i journalsystemet indtil dette afleveres til Statens Arkiver, som sker hvert 5. år.

  Billetkontrol
  Du kan blive mødt af en kontrollør i bussen, og hvis du ikke har korrekt rejsehjemmel, registrerer vi dine personoplysninger til brug for udstedelse af kontrolafgift, behandling af klager over udstedte afgifter og opkrævning af skyldige beløb.

  Personoplysninger indsamlet i forbindelse med korrespondance om billetkontrol, opbevares i journalsystemet indtil dette afleveres til Statens Arkiver, som sker hvert 5. år. Selve kontrolafgiften slettes 3 år efter det år, hvor de er betalt.

  Markedsundersøgelser og markedsføring
  FynBus har som virksomhed brug for at få et overblik over, hvad vores kunder mener om os. FynBus ønsker også at kunne markedsføre sig i det omfang, som er nødvendigt. Du har mulighed for at være en del heraf, og i den forbindelse, vil FynBus behandle personoplysninger om dig.

  Opbevaringsperioden vil blive fastsat i forbindelse med den konkrete markedsundersøgelse og/eller markedsføring da formålet kan variere.

  Rejsehistorik
  Formålet med behandling af rejsehistorik er, at kortlægge hvilke ruter som benyttes mest/mindst, om der skal indsættes flere/færre busser og generelle rejsemønstre.

  Opbevaring af oplysninger vedr. en borgers rejsehistorik der fastlægges opbevaringsperioden ud fra at kunderne skal have adgang til at klage og rejsehistorikken i den forbindelse anvendes som dokumentation. På baggrund af praksis i tidligere klagesager er opbevaringsperioden fastsat til 3 år, hvorefter personoplysningerne slettes.

 • Typer af personoplysninger, som FynBus behandler om dig

  De personoplysninger, som FynBus behandler vil primært være:

  • navn, adresse og CPR-nummer
  • telefonnummer og e-mailadresse
  • kundetype
  • rejsehjemmel
  • foto
  • kørselsmønster
  • zoner
  • GPS-oplysninger
  • kontooplysninger, herunder betalingskort
  • kørekortnummer
  • signatur (underskrift)
  • adfærdsmønster (markedsundersøgelser og markedsføring)

  Der kan endvidere være situationer, hvor der behandles særlige kategorier af personoplysninger, som f.eks. helbredsoplysninger. Dette vil være i forbindelse med Flextrafik-ordningen, hvor FynBus samarbejder med FlexDanmark om befordring af borgere med særlige behov.

 • Retsgrundlaget

  FynBus behandler personoplysninger som udgangspunkt med hjemmel i reglerne i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e. Det fremgår her, at der er tale om en lovlig behandling, hvis behandlingen udføres som led i offentlig myndighedsudøvelse, hvilket vil gøre sig gældende for langt størstedelen af behandlingerne hos FynBus.

  Retsgrundlaget kan i visse situationer endvidere være databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b. Det fremgår her, at der er tale om en lovlig behandling, hvis behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som den registrerede er part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelse af en kontrakt.

  FynBus tilbyder forskellige applikationer i forbindelse med de servicer, som FynBus leverer. Applikationerne anvender GPS-tracking, og retsgrundlaget for denne funktion er samtykke efter databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a. Samtykket til at blive tracket bliver givet i forbindelse med brug af applikationen. Det vil være muligt at slå GPS-tracking til i applikationens indstilling. Det følger af artikel 7, stk. 3, at du som registreret til enhver tid kan tilbagetrække dit samtykke såfremt du ikke ønsker, at dine personoplysninger behandles af FynBus.

  Der kan også være situationer, hvor der behandles særlige kategorier af personoplysninger, som f.eks. helbredsoplysninger. De personoplysninger sker ofte med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra e. Det fremgår her, at behandlingen af følsomme personoplysninger kan finde anvendelse, når behandlingen vedrører personoplysninger, som tydeligvis er offentliggjort af dig som kunde (den registrerede). Det kan f. eks. være oplysninger om et handicap, som er nødvendig for, at FynBus kan stille den bedste service til rådighed for dig og eventuel en ledsager. Følsomme personoplysninger kan endvidere behandles i det omfang, at du som kunde har givet udtrykkeligt samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra e. Der kan også være hjemmel i særlovgivning til, at FynBus kan behandle særlige kategorier af personoplysninger. Dette samtykke kan jf. artikel 7, stk. 3 altid tilbagetrækkes af den registrerede.

  Retsgrundlaget for brug cookies vil være databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, om samtykke.

  Retsgrundlaget for brug af markedsundersøgelser og markedsføring vil også være databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, om samtykke. I forbindelse med begge de to ovennævnte behandlinger baseret på samtykke gør det sig gældende, at det pågældende samtykke altid kan tilbagetrækkes såfremt den registrerede ikke længere ønsker at vedkommendes personoplysninger behandles, jf. artikel 7, stk. 3.

 • Dataansvarlig

  FynBus er dataansvarlige for de personoplysninger, som du giver FynBus, og som FynBus indsamler fra andre end dig. Det er FynBus’ ansvar, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

  FynBus har implementeret en række tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, som beskytter mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse samt fortabelse eller forringelse af personoplysninger. Desuden er der lavet foranstaltninger som sikrer, at dine personoplysninger ikke kommer uvedkommende til kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med den gældende databeskyttelseslovgivning.

  Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til behandlingen af dine personoplysninger, eller til dine rettigheder kan du kontakte FynBus eller FynBus’ databeskyttelsesrådgiver.

 • Databeskyttelsesrådgiver - DPO

  Tlf. 6311 2085 eller pr. brev til FynBus, Att.: DPO, Tolderlundsvej 9, 5000 Odense C.

  FynBus har udpeget Lene M. Poulsen (konsulentfirmaet Deloitte) som Databeskyttelsesrådgiver.

  Databeskyttelsesrådgiveren er en del af FynBus og kan kontaktes på dpo-fynbus@fynbus.dk.

 • Adgang til personoplysningerne

  FynBus’ medarbejdere, der har til opgave at betjene dig som kunde, har adgang til dine personoplysninger. Medarbejderne har kun adgang til at se og bruge personoplysningerne i det omfang, det er nødvendigt for at betjene og administrere dig som kunde eller for at overholde gældende lovgivning. Det er også gældende for FynBus’ databehandlere og underdatabehandlere.

  Rejsekort A/S er dataansvarlige for så vidt alle personoplysninger, som har med rejsekort at gøre. Rejsekort A/S har som konsekvens heraf adgang til alle personoplysninger, som har relation til rejsekortet.

 • Modtagere af personoplysningerne

  FynBus videregiver kun dine personoplysninger, hvis det er relevant og nødvendigt. Det kan være i situationer og i forbindelse med konkrete servicer i relation til de købte ydelser og betaling herfor.

  FynBus kan videregive personoplysninger til blandt andre:

  • Vognmænd og busselskab
  • IT-leverandører
  • Andre af FynBus’ samarbejdspartnere og leverandører
  • Kommuner
  • Rejseplanen.dk
  • SKAT
 • Opbevaring af personoplysninger

  Personoplysninger gemmes så længe, det er nødvendigt for at administrere dig som kunde, eller i øvrigt for at overholde gældende lovgivning, herunder betalingsloven, bogføringsloven, databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

  FynBus er en forvaltningsmyndighed, som har journaliseringspligt. Pligten gælder for dokumenter, der er modtaget eller afsendt som led i administrativ sagsbehandling i forbindelse med FynBus’ virksomhed.

  Personoplysninger, herunder korrespondance opbevares i vores journalsystem - ESDH - indtil aflevering til Statens Arkiver. Det sker for tiden ca. hvert 5. år, hvorefter dine personoplysninger slettes.

  Der kan dog være situationer, hvor dine personoplysninger ikke bliver slettet i forbindelse med aflevering til Statens Arkiver. FynBus fortsætter med at opbevare dine personoplysninger, hvis det fortsat er nødvendigt for at administrere dig som kunde, eller der foreligger en uafsluttet sagsbehandling vedrørende dig som kunde.

  Du har altid som kunde ret til at henvende dig til FynBus med henblik på at anmode om at få dine personoplysninger slettet. Din henvendelse vil straks herefter blive sagsbehandlet, og FynBus vil træffe en afgørelse herom.

  Opbevaringsperioden samt formålet med behandlingen af personoplysninger er uddybet for hver af Fynbus services under punktet ”Brug af personoplysninger”.

 • Dine rettigheder

  Du har som kunde (registrerede) rettigheder, som du kan bruge under visse betingelser.

  Privatlivspolitikken beskriver de grundlæggende forhold – og derudover har du følgende muligheder:

  • Du har ret til at få oplyst hvilke oplysninger, som FynBus behandler om dig (indsigt).
  • Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke oplysninger, FynBus behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi bruger dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger og hvem, der modtager oplysninger om dig.
  • Du har ret til at få begrænset behandlingen af personoplysninger om dig således at de f.eks. ikke behandles i en periode, hvis der er strid om personoplysningernes rigtighed
  • Du har ret til at få dine personoplysninger rettet eller slettet, hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, er forkerte. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvad du mener der er forkert. Du kan også bede om at få dine oplysninger slettet, jf. afsnittet ovenfor.
  • Du har ret til at gøre indsigelse mod FynBus’ behandling af dine oplysninger. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine oplysninger.

  Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte FynBus. Vi vil herefter iværksætte en sagsbehandling, herunder undersøge sagen nærmere.

 • Kontaktoplysninger

  Du har altid mulighed for at kontakte FynBus:

  FynBus
  Tolderlundsvej 9
  5000 Odense C

  Telefon: 63 11 22 00

  Mail: fynbus@fynbus.dk

 • Klager

  www.datatilsynet.dk

  FynBus vil vi gerne have, at du kontakter os, hvis du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, så vi kan få løst problemet i fællesskab.

  Du kan altid klage til Datatilsynet, hvis sagen ikke løses tilfredsstillende for dig.

  Datatilsynet fører tilsyn med overholdelse af persondatalovgivningen. Datatilsynets kontaktoplysninger fremgår nedenfor:

  Datatilsynet
  Borgergade 28, 5.
  1300 København K
  Telefon: 33 19 32 00
  Mail: dt@datatilsynet.dk
  www.datatilsynet.dk


  Du kan finde mere information om reglerne og dine rettigheder på www.datatilsynet.dk

 • FynBus anvender cookies

  Hvad er en cookie?
  Når du besøger en hjemmeside, gemmes en ”cookie” på din enhed. En cookie er en lille tekstfil, som gør, at hjemmesider kan genkende din enhed, når du besøger siden igen.

  Når du besøger fynbus.dk, webshop.fynbus.dk, fynbuspendlertjek.dk, fynbusbestilling.dk og cplan.fynbus.dk, bliver der indsamlet oplysninger om dig, som vi bruger til at stille services til rådighed for dig og forbedre indholdet på siderne.

  Ønsker du ikke at afgive personlige oplysninger, så kan du slette cookies (se nedenfor) eller undlade at besøge ovennævnte websites.

  Hjemmesiderne fynbus.dk, webshop.fynbus.dk, fynbuspendlertjek.dk, fynbusbestilling.dk og cplan.fynbus.dk drives af:
  FynBus, Tolderlundsvej 9, 5000 Odense C, tlf. 63 11 22 00, fynbus@fynbus.dk

  Vi bruger cookies til at for at huske indstillinger, lave statistik, forbedre indholdet på hjemmesiderne og til at målrette annoncer. Cookies er ikke skadelige, og kan ikke indeholde fx virus.

 • Hvilke cookies anvender FynBus?

  Der findes cookies, som kun er aktive så længe din browser er åben. De slettes i det øjeblik, du lukker din browser. Disse cookies kaldes "session cookies".

  Den anden type cookies er blivende cookies, som bliver liggende på din enhed indtil en bestemt udløbsdato. De ligger på din enhed, selvom du lukker browseren eller genstarter.

  Vi anvender Google Analytics til at lave almindelig besøgsstatistik for fynbus.dk. Denne information deles med tredjepart (Google).

  Bemærk desuden, at indlejrede elementer, fx YouTube, kan efterlade cookies, som deles med tredjepart.

  I Aktive Cookies-tabellen nederst på siden kan du se en oversigt over de blivende cookies, som dette website har gemt på din enhed.

 • Sletning af cookies

  Ønsker du ikke at fynbus.dk, webshop.fynbus.dk, fynbuspendlertjek.dk, fynbusbestilling.dk og cplan.fynbus.dk sætter cookies på din enhed kan du slå cookies fra i din browser. Hvis du blokerer cookies, vil der være dele af vores websites, som du ikke kan benytte eller som vil fungere dårligere.

  Du kan også vælge at slette cookies efter du har besøgt ovenævnte websites. Herunder er en liste over, hvordan du slette cookies i forskellige browsere:

FynBus på Facebook


Har du brug for hjælp, kan du også finde os på Facebook.

Vi svarer på spørgsmål, og du kan få trafikinformation og nyheder.

Kundeservice på telefonen


Hvis der er noget, du ikke kan finde svar på, så er du velkommen til at ringe til os.

6311 2200

Skriv til os


Har du ris, ros eller noget, du gerne vil have svar på?

Så skriv endelig til os.

Skriv til FynBus